Kapros Turos Pogacsa – Bite Size Cottage Cheese and Dill Scones